Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zadania

Cele Skonsolidowanego Planu Rozwoju UPJPII są realizowane w ramach siedmiu zadań.

 

Zadanie 1 - Dostosowanie oferty edukacyjnej Uczelni do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych - wprowadzenie nowych lub modyfikacja istniejących programów kształcenia

Celem zadania jest dostosowanie oferty kształcenia na UPJPII do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. W ramach dostosowania programów kształcenia, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności zaplanowano zaangażowanie pracodawców, specjalistów i ekspertów w danej dziedzinie do prowadzenie zajęć o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym. Działania zaplanowane w ramach zadania znacząco wpłyną na poprawę oferty kształcenia UPJPII, a tym samym  wpłyną na wzrost zatrudnienia absolwentów.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • modyfikacja kierunku Turystyka Historyczna;
 • modyfikacja kierunku Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją;
 • utworzenie nowej specjalności w języku angielskim na kierunku Filozofia – „Philosophy in English”;
 • modyfikacja programu kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna -studia I i II stopnia;
 • modyfikacja programu kształcenia na kierunku Prawo Kanoniczne i Teologia - studia II stopnia;
 • modyfikacja programu kształcenia na kierunku Historia Sztuki i Ochrona Dóbr Kultury.

 

Zadanie 2 - Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Celem zadania jest przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w kompetencje zawodowe, komunikacyjne, informatyczne i analityczne oraz te dotyczące przedsiębiorczości.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje dla studentów kierunków Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w ramach utworzonych "Akademii dźwięku" Akademii obrazu" oraz "Akademii Innowacyjnego Komunikowania";
 • realizacja części zajęć z udziałem pracodawców - praktyków związanych z branżą mediów;
 • wizyty studyjne u pracodawców, które wpłyną na rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości;
 • zakup wyposażenia, licencji i oprogramowania niezbędnych do utworzenia i realizacji działań Akademii Dźwięku, Obrazu i Innowacyjnego Komunikowania.

Działania zaplanowane w ramach zadania wpłyną na wzrost kompetencji studentów i przyczynią się do ich płynnego wejścia na rynek pracy. Dzięki nim absolwenci UPJPII znajdą zatrudnienie w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarki.

Zadanie 3 - Programy stażowe

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych. Studentów i ich lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • staże dla studentów kierunku Praca Socjalna;
 • staże dla studentów kierunku Nauki o Rodzinie;
 • staże dla studentów kierunku Turystyka Historyczna
 • staże dla studentów kierunku Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją.

Działania zaplanowane stażowe w wysokości 120 h dla każdego studenta w ramach zadania wpłyną na osoby wchodzące na rynek pracy poprzez umożliwienie uzyskania wyższych kompetencji zawodowych, praktycznej znajomości i umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej.

 

Zadanie 4 - Poprawa efektywności kształcenia na studiach doktoranckich

Celem zadania zwiększenie efektywności i jakości kształcenie przez modyfikację programów studiów, tak by były zgodne z rekomendacjami dotyczącymi realizacji wysokiej jakości kształcenia na studiach doktoranckich opisanymi w takich dokumentach jak Inicjatywa Salzburg II Zasady innowacyjnego szkolenia doktorantów Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach "Europejska Karta Naukowca", postulatami Krajowej Rady Doktorantów.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • stypendia na prowadzenie prac badawczych;
 • udział doktorantów w konferencjach krajowych;
 • udział doktorantów w konferencjach zagranicznych;
 • wykłady prowadzone na UPJPII przez wykładowców zagranicznych.

 

Dzięki działaniom w ramach Zadania zostaną stworzone możliwości prowadzenia wysokiej jakości interdyscyplinarnych badań naukowych, w wyniku których powstaną interdyscyplinarne prace doktorskie. Finansowanie zapewnione dla uczestników projektu w formie stypendium naukowego będzie stanowić dodatkową stymulację do wysokiej jakości pracy badawczej. Ponadto, program studiów zostanie umiędzynarodowiony przez prowadzenie interdyscyplinarnych wykładów wygłaszanych przez wykładowców zagranicznych oraz zostanie zwiększona mobilność doktorantów i ich udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

 

Zadanie 5 - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej

Celem zadania jest poprawa jakości kształcenia poprzez podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry naukowo-dydaktycznej. Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • staże dydaktyczne zagraniczne;
 • staże dydaktyczne krajowe;
 • zajęcia językowe (j. angielski i włoski) w grupach na różnym poziomie zaawansowania, prowadzone przez polskich lektorów i native speakerów;
 • indywidualne zajęcia językowe (j. angielski i włoski) na różnym poziomie zaawansowania, prowadzone przez polskich lektorów i native speakerów;
 • „Akademia Innowacyjności w dydaktyce” - zajęcia warsztatowe dla kadry dydaktycznej na temat metod kształcenia form wizualnych i treści medioznawczych z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia i prezentacji multimediów;
 • „Akademia Kompetencji Informatycznych” - zajęcia warsztatowe dla kadry dydaktycznej prezentujące aplikacje, narzędzia i programy w kształceniu nowoczesnych form wizualnych;
 • szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć metodą tutoringu

Działania realizowane w ramach zadania umożliwią poprawę i wzrost płynności posługiwania się j. angielskim w relacji prowadzący zajęcia - studenci, aby język nie stanowił bariery do swobodnego prowadzenia zajęć anglojęzycznych oraz komunikacji z studentami cudzoziemcami. Działania mają na celu zwiększenie znajomości i umiejętności wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych np. learning-by-doing, design-thinking, metoda gier, tutoring, pracy projektowej, metody aktywizujące, które pozwalają prowadzącym na uruchomienie wśród słuchaczy emocjonalnego uczestnictwa w zajęciach przez co poprawia skuteczność edukacyjną z jednoczesnym doskonaleniem technik samokształcenia i efektywnej samooceny własnego trybu postępowania. Działania umożliwią podniesienie umiejętności prezentacyjnych w celu efektywnego prowadzenia zajęć i przekazywania treści dydaktycznych, wykorzystania nowych technologii w prowadzeniu procesu dydaktycznego Implementację efektywnych rozwiązań dydaktycznych stosowanych w uznanych ośrodkach naukowo-badawczych poprzez udział w stażach dydaktycznych. Działania w ramach zadania ulepszą prowadzony proces dydaktyczny i wpłyną na lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.

 

Zadanie 6 - Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni

Celem zadania jest poprawa zarządzania Uczelnią przez podniesienie kompetencji i wiedzy kadry zarządzającej i administracyjnej.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • podniesienie kompetencji informatycznych kadry zarządczej i administracyjnej Uczelni poprzez udział w szkoleniach (grafika komputerowa; MS Excel; bezpieczeństwo baz danych i ochrona danych; nowoczesne narzędzia ITC w marketingu i promocji uczelni; bazy danych naukowych;
 • podniesienie kompetencji językowych kadry administracyjnej - w związku z obsługą projektów międzynarodowych oraz studentów obcojęzycznych poprzez udział w szkoleniach (Język angielski w szkolnictwie wyższym  - w grupach na różnym poziomie zaawansowania , prowadzone przez lektorów i native speakerów; obsługa klienta w zakresie obsługi studenta i doktoranta;
 • podniesienie kompetencji merytorycznych w związku z zmieniającymi się regulacjami prawnymi poprzez udział w szkoleniach (rozliczenie i realizacja projektów unijnych dofinansowanych z EFS 2014-2020 z wykorzystaniem SL2014; prawo zamówień publicznych, prawo autorskie na uczelni wyższej; krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni; tworzenie studiów o profilu praktycznym i ogólnoakademickim; pierwsza pomoc; dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych; prawo pracy, pensum, umowy cywilno-prawne; finanse publiczne, podstawy rachunkowości, budżetowanie i kontroling; stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich;
 • podniesienie kompetencji zarządczych kadr zarządzających różnego szczebla poprzez udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych (Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami", Efektywność zawodowa i zarządzanie czasem; sprawozdawczość w systemie POL-on oraz zmiana zakresu danych; trening kontroli stresu i reagowania w trudnych sytuacjach;  

Realizacja zadania wynika z zdefiniowanych potrzeb grupy docelowej oraz analiz dotyczących najlepszego modelu funkcjonowania Uczelni zgodnie z obecnymi i planowanymi regulacjami prawnymi oraz nowoczesnym modelem funkcjonowania uczelni.

 

Zadanie 7 - Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego umożliwiających efektywne zarządzanie Uczelnią

Celem zadania jest unowocześnienie i poprawa zarządzania uczelnią we wszystkich aspektach funkcjonowania takich jak obsługa studentów, pracowników naukowych, prowadzonego procesu dydaktycznego i obsługi projektów badawczych.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • zakup licencji na niezbędne oprogramowanie (zakup licencji i opieka serwisowa systemów ERP;  zakup licencji i opieka serwisowa systemu USOS; zakup licencji systemu personalizacji i kontroli dostępu; zakup licencji do multiportalu)
 • dostosowanie infrastruktury informatycznej (wykonanie analiz przedwdrożeniowych usprawnienia oraz wdrożenia nowych modułów systemów ERP; usprawnienia i szkolenia w zakresie modernizowanych systemów; rozbudowa systemu kontroli dostępu, analizy przedwdrożeniowe, prace wdrożeniowe, asysta powdrożeniowa, opieka serwisowa systemu USOS)
 • przygotowanie aplikacji usprawniających pracę uczelni (prace integracyjne systemu USOS z systemami ERP na wdrożonymi na Uczelni; prace integracyjne systemami zewnętrznymi; system personalizacji i kontroli dostępu, budowa platforma multiportalowej)

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020