Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Strefa studenta i doktoranta

 


NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAUKOWEGO STYPENDIUM ZADANIOWEGO DLA DOKTORANTÓW
- II EDYCJA

 w ramach  programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-Z104/17-00.

 

HARMONOGRAM postepowania konkursowego:

II EDYCJA konkursu

Nabór wniosków: od 22.11.2019 do 29.11.2019 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych: do 06.12.2019 r.

Realizacja: od 16.12.2019 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście w Biurze Programu SPR (w godz: 9:00-15:00, ul. Bernardyńska 3, Kraków, pok.213).

Dokumenty do pobrania:

1). Regulamin

2). Wniosek

3). Formularz zgłoszeniowy

4). Oświadczenie Uczestnika Programu.

 

 


 

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAUKOWEGO STYPENDIUM ZADANIOWEGO DLA DOKTORANTÓW 

 w ramach  programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-Z104/17-00.

 

HARMONOGRAM postepowania konkursowego:

I EDYCJA konkursu

Nabór wniosków: od 2.04.2019 do 10.04.2019 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych: do 17.04.2019 r.

Realizacja: od 2.05.2019 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście w Biurze Programu SPR (w godz: 9:00-15:00, ul. Bernardyńska 3, Kraków, pok.213).

Dokumenty do pobrania:

1). Regulamin

2). Wniosek

3). Formularz zgłoszeniowy

4). Oświadczenie Uczestnika Programu.

 

 


 

Studenci i doktoranci UPJPII mogą stać się beneficjentami programu poprzez uczestnictwo w poniższych zadaniach

Zadanie 1 - Dostosowanie oferty edukacyjnej Uczelni do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych - wprowadzenie nowych lub modyfikacja istniejących programów kształcenia

Celem zadania jest dostosowanie oferty kształcenia na UPJPII do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. W ramach dostosowania programów kształcenia, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności zaplanowano zaangażowanie pracodawców, specjalistów i ekspertów w danej dziedzinie do prowadzenie zajęć o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym. Działania zaplanowane w ramach zadania znacząco wpłyną na poprawę oferty kształcenia UPJPII, a tym samym  wpłyną na wzrost zatrudnienia absolwentów.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • modyfikacja kierunku Turystyka Historyczna;
 • modyfikacja kierunku Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją;
 • utworzenie nowej specjalności w języku angielskim na kierunku Filozofia – „Philosophy in English”;
 • modyfikacja programu kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna -studia I i II stopnia;
 • modyfikacja programu kształcenia na kierunku Prawo Kanoniczne i Teologia - studia II stopnia;
 • modyfikacja programu kształcenia na kierunku Historia Sztuki i Ochrona Dóbr Kultury.

 

Zadanie 2 - Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Celem zadania jest przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w kompetencje zawodowe, komunikacyjne, informatyczne i analityczne oraz te dotyczące przedsiębiorczości.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje dla studentów kierunków Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w ramach utworzonych "Akademii dźwięku" Akademii obrazu" oraz "Akademii Innowacyjnego Komunikowania";
 • realizacja części zajęć z udziałem pracodawców - praktyków związanych z branżą mediów;
 • wizyty studyjne u pracodawców, które wpłyną na rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości;
 • zakup wyposażenia, licencji i oprogramowania niezbędnych do utworzenia i realizacji działań Akademii Dźwięku, Obrazu i Innowacyjnego Komunikowania.

Działania zaplanowane w ramach zadania wpłyną na wzrost kompetencji studentów i przyczynią się do ich płynnego wejścia na rynek pracy. Dzięki nim absolwenci UPJPII znajdą zatrudnienie w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarki.

Zadanie 3 - Programy stażowe

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych. Studentów i ich lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • staże dla studentów kierunku Praca Socjalna;
 • staże dla studentów kierunku Nauki o Rodzinie;
 • staże dla studentów kierunku Turystyka Historyczna
 • staże dla studentów kierunku Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją.

Działania zaplanowane stażowe w wysokości 120 h dla każdego studenta w ramach zadania wpłyną na osoby wchodzące na rynek pracy poprzez umożliwienie uzyskania wyższych kompetencji zawodowych, praktycznej znajomości i umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej.

 

Zadanie 4 - Poprawa efektywności kształcenia na studiach doktoranckich

Celem zadania zwiększenie efektywności i jakości kształcenie przez modyfikację programów studiów, tak by były zgodne z rekomendacjami dotyczącymi realizacji wysokiej jakości kształcenia na studiach doktoranckich opisanymi w takich dokumentach jak Inicjatywa Salzburg II Zasady innowacyjnego szkolenia doktorantów Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach "Europejska Karta Naukowca", postulatami Krajowej Rady Doktorantów.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • stypendia na prowadzenie prac badawczych;
 • udział doktorantów w konferencjach krajowych;
 • udział doktorantów w konferencjach zagranicznych;
 • wykłady prowadzone na UPJPII przez wykładowców zagranicznych.

 

Dzięki działaniom w ramach Zadania zostaną stworzone możliwości prowadzenia wysokiej jakości interdyscyplinarnych badań naukowych, w wyniku których powstaną interdyscyplinarne prace doktorskie. Finansowanie zapewnione dla uczestników projektu w formie stypendium naukowego będzie stanowić dodatkową stymulację do wysokiej jakości pracy badawczej. Ponadto, program studiów zostanie umiędzynarodowiony przez prowadzenie interdyscyplinarnych wykładów wygłaszanych przez wykładowców zagranicznych oraz zostanie zwiększona mobilność doktorantów i ich udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020