Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Staże studenckie

Płatne staże dla studentów

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

z kierunku Turystyka historyczna

na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 

W związku z realizacją Programu „Skonsolidowany Pan Rozwoju UPJPII”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00, zadanie nr 3 organizowane będą staże dla studentów UPJPII, które umożliwią pozyskanie kompetencji zawodowych przez studentów oraz dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Efektem wsparcia będzie umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, poznania rynku pracy w grupie zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia oraz nawiązanie kontaktów branżowych.

 

TERMIN ODBYCIA STAŻURok akademicki 2018/2019, IV kwartał 2018 roku.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 26 listopada 2018 r. do godz. 14:00

 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO: studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, na kierunku:

- Turystyka historyczna – 4 miejsca w Krakowskim Biurze Festiwalowym

 

Rekrutacja odbywać się będzie według

"Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażu"

Student zobowiązany jest przesłać do Pani dr hab. Lucyny Rotter - Mentora stażu, na adres mailowy: lucyna.rotter@upjp2.edu.pl do 27.11.2018 r. Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1  oraz  Oświadczenie - zał. nr 2 .

Orginały w/w dokumentów wraz z:

 1. Orzeczeniem o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 2. Opinią o Stażyście od Mentora stażu – zał. nr 8 do Regulaminu

proszę dostarczyć do Biura Programu, ul. Bernardyńska 3, pokój 213 (II piętro) do 28.11.2018 r.

 

W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów, staż nie będzie mógł się odbyć we wskazanym terminie.

 

UWAGA!

Prosimy o czytelne wypełnianie dokumentów!Płatne staże dla studentów studiów uzupełniających magisterskich

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

z kierunku Praca socjalna

na Wydziale Nauk Społecznych

 

W związku z realizacją Programu pt., „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00, zadanie nr 3 organizowane będą staże dla studentów UPJPII, które umożliwią pozyskanie kompetencji zawodowych przez studentów oraz dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Efektem wsparcia będzie umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, poznania rynku pracy w grupie zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia oraz nawiązanie kontaktów branżowych.

 

TERMIN ODBYCIA STAŻURok akademicki 2018/2019, IV kwartał 2018 roku.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 12.11.2018 r. do 21.11.2018 r.

 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO: studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, II roku studiów licencjackich, Wydział Nauk Społecznych na kierunku: Praca socjalna .

 

LICZBA MIEJSC: 10 

 

 

Rekrutacja odbywać się będzie według

 „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażu”

 

Student zobowiązany jest przed rozpoczęciem stażu dostarczyć następujące dokumenty stażowe do Biura Programu, ul. Bernardyńska 3, pokój 213 (II piętro):

a)  Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1

c)  Oświadczenie - zał. nr 2

d) Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

e)  Opinii o Stażyście od Mentora stażu – zał. nr 8 do Regulaminu

 

W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów, staż nie będzie mógł się odbyć we wskazanym terminie.

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin

Umowa stażowa
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2. Oświadczenie
Załącznik 3. Deklaracja współpracy
Załącznik 4. Program stażu
Załącznik 6. Ankieta ewaluacyjna 
Załącznik 7. Opinia o stażyście  
Załącznik 8. Opinia o stażyście od Mentora stażu
Załącznik 9. Ocena stażu od Mentora stażu

Lista obecności na stażu

Potwierdzenie Instytucji Przyjmującej - załącznik do Umowy stażowej 

Dziennik stażu - załącznik nr 5 do odebrania w Biurze Programu SPRLista studentów

(wg. numeru formularza zgłoszeniowego) II roku studiów licencjackich kierunku Praca socjalna na Wydziale Nauk Społecznych zakwalifikowanych do konkursu o staż w ramach Programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII”:

 1. FZ/SPR/Z3/2018/08
 2. FZ/SPR/Z3/2018/02
 3. FZ/SPR/Z3/2018/09
 4. FZ/SPR/Z3/2018/06
 5. FZ/SPR/Z3/2018/05
 6. FZ/SPR/Z3/2018/07
 7. FZ/SPR/Z3/2018/10
 8. FZ/SPR/Z3/2018/01
 9. FZ/SPR/Z3/2018/03
 10. FZ/SPR/Z3/2018/04

 

Gratulujemy!

 Płatne staże dla studentów

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

z kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 

W związku z realizacją Programu „Skonsolidowany Pan Rozwoju UPJPII”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00, zadanie nr 3 organizowane będą staże dla studentów UPJPII, które umożliwią pozyskanie kompetencji zawodowych przez studentów oraz dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Efektem wsparcia będzie umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, poznania rynku pracy w grupie zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia oraz nawiązanie kontaktów branżowych.

 

TERMIN ODBYCIA STAŻU: Rok akademicki 2018/2019, IV kwartał 2018 roku.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 20 listopada 2018 r. do godz. 14:00

 

Termin rozmowy rekrutacyjnej:

23 listopada 2018 r., godz. 8:00, 31–004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, s. 202.

 

Podczas rozmowy rekrutacyjnej będzie weryfikowana wiedza z zakresu:

- zasobów archiwów wyodrębnionych,

- podstawowej znajomości metodyki archiwalnej.

 

 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO: studentów studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, na kierunku:

- Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – 4 miejsca:

 1. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Centrala (Warszawa)
 2. Archiwum Narodowe w Krakowie
 3. Archiwum Narodowe w Krakowie
 4. Archiwum Narodowe w Krakowie

 

 

Rekrutacja odbywać się będzie według

"Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażu"

 

Student zobowiązany jest dostarczyć do 20.11.2018 r. Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1  oraz  Oświadczenie - zał. nr 2 do Biura Programu, ul. Bernardyńska 3, pokój 213 (II piętro)

 

Pozostałe dokumenty:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 2. Opinii o Stażyście od Mentora stażu – zał. nr 8 do Regulaminu

po rozmowie rekrutacyjnej tj. do 23.11.2018 r.

 

W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów, staż nie będzie mógł się odbyć we wskazanym terminie.

 

UWAGA!

Prosimy o czytelne wypełnianie dokumentów!

 

 Płatne staże dla studentów

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

z kierunku Praca socjalna

na Wydziale Nauk Społecznych

 

W związku z realizacją Programu pt., „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00, zadanie nr 3 organizowane będą staże dla studentów UPJPII, które umożliwią pozyskanie kompetencji zawodowych przez studentów oraz dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Efektem wsparcia będzie umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, poznania rynku pracy w grupie zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia oraz nawiązanie kontaktów branżowych.

 

TERMIN ODBYCIA STAŻU: Rok akademicki 2018/2019, IV kwartał 2018 roku.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 15.10.2018 r. do 26.10.2018 r.

 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO: studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, II roku studiów licencjackich, Wydział Nauk Społecznych na kierunku: Praca socjalna .

 

LICZBA MIEJSC: 10 

 

 

Rekrutacja odbywać się będzie według

„Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażu”

 

Student zobowiązany jest przed rozpoczęciem stażu dostarczyć następujące dokumenty stażowe do Biura Programu, ul. Bernardyńska 3, pokój 213 (II piętro):

a) Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1

b) Zaświadczenie o średniej ocen otrzymane w Dziekanacie/Instytucie

c) Oświadczenie - zał. nr 2

d) Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

e) Opinii o Stażyście od Mentora stażu – zał. nr 8 do Regulaminu.

 

W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów, staż nie będzie mógł się odbyć we wskazanym terminie.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Umowa stażowa
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2. O
świadczenie
Załącznik 3. Deklaracja współpracy
Załącznik 4. Program stażu
Załącznik 5. Dziennik stażu z listą obecności
Załącznik 6. Ankieta ewaluacyjna
Załącznik 7. Opinia o stażyście
Załącznik 8. Opinia o stażyście od Mentora stażu
Załącznik 9. Ocena stażu od Mentora stażu

Potwierdzenie Instytucji Przyjmującej - załącznik do Umowy stażowej

UWAGA!

Prosimy o czytelne wypełnianie dokumentów!

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020