Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Warsztaty

Warsztaty dla studentów

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

z kierunku Turystyka historyczna

na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 

W związku z realizacją Programu pt., „Skonsolidowany Pan Rozwoju UPJPII.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00, Zadanie nr 1 organizowane będą warsztaty dla studentów UPJPII, które umożliwią rozwinięcie umiejętności praktycznych i zawodowych w dziedzinie archiwistyki i zarządzania informacją.

 

 

Tematyka Warsztatu: zajęcia terenowe (turystyka historyczna w Krakowie)- z uwagi na to że Kraków jest jednym z bardzieja turystycznych miejsc na mapie Polski, i dla wykorzystania faktu studiowania w tym mieście, w czasie tych zajęć terenowych studenci uzyskają wiedzę i umiejętności niestandardowego organizowania zwiedzania Krakowa - 30 h dyd

 

TERMIN WARSZTATU: Rok akademicki 2018/2019, IV kwartał 2018 roku.

 

W roku 2019 i 2020 warsztaty będą kontynuowane w następującej tematyce:

 1.  turystyka lotnicza - 30 h dyd
 2. turystyka kolejowa - 30 h dyd
 3. turystyka kwalifikowana wszystkie trzy typy zajęć dadzą wiedzę (gł praktyczną) na temat niekonwencjonalnego podejścia do podróżowania i organizowania imprez turystycznych - 30 h dyd
 4. warsztaty z krajobrazu i dziedzictwa kulturowego - 30 h dyd
 5. warsztaty z symboliki w kulturze - te dwa uzupełniające się zajęcia o charakterze warsztatowym pozwolą na zdobycie wiedzy pozwalającej w zupełnie odmienny sposób spojrzeć na oprowadzanie po zabytkach kultury, sztuki i historii 30 h dyd

 

 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO: studentów z I, II  roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydziału Historii i Dziedzictwa kulturowego, na kierunku: Turystyka historyczna.

 

Student zobowiązany jest przesłać do Pani dr hab. Lucyny Rotter - Mentora stażu, na adres mailowy: lucyna.rotter@upjp2.edu.pl  do 27.11.2018 r Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 oraz Oświadczenie - zał. nr 2.

 

Orginały w/w dokumentów wraz z:

 1. Orzeczeniem o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 2. Opinia o Studencie 

proszę dostarczyć do Biura Programu, ul. Bernardyńska 3, pokój 213 (II piętro) do 28.11.2018 r.

 

 

UWAGA!

Prosimy o czytelne wypełnianie dokumentów!
Warsztaty dla studentów

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

z kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 

W związku z realizacją Programu pt., „Skonsolidowany Pan Rozwoju UPJPII.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00, Zadanie nr 1 organizowane będą warsztaty dla studentów UPJPII, które umożliwią rozwinięcie umiejętności praktycznych i zawodowych w dziedzinie archiwistyki i zarządzania informacją.

 

 

Tematyka Warsztatu: Wyszukiwanie informacji w sieci oraz korzystanie z różnego typu baz danych w celu wyszukania informacji (zajęcia w pracowni komputerowej) – 30 h dyd.

 

TERMIN WARSZTATU: Rok akademicki 2018/2019, IV kwartał 2018 roku.

 

TERMIN ROZMOWY REKRUTACYJNEJ: 22 listopada 2018 r., godz. 8:00, 31–004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, s. 202.

 

Podczas rozmowy rekrutacyjnej będzie weryfikowana wiedza z zakresu:

- Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

 

W roku 2019 i 2020 warsztaty będą kontynuowane w następującej tematyce:

 1. zarządzanie informacją - dodatkowe zajęcia z wyszukiwania, oceny, selekcji, opracowania i udostępnienie informacji oraz digitalizacja (zajęcia w pracowni komputerowej) - 30 h dyd.
 2. genealogia - zajęcia warsztatowe z zakresu procesów i prac związanych z opracowaniami genealogicznymi. Zajęcia tego typu wychodzą naprzeciw dużemu zainteresowaniu społecznemu genealogią. Studentom dadzą dodatkowe umiejętności do wykorzystania w pracy zawodowej w archiwach - 30 h dyd.,
 3. opracowanie zasobów archiwalnych (zajęcia praktyczne) - pod okiem opiekuna grupa studentów dokonuje opracowani wybranego archiwum. Zdobywa doświadczenie w tworzeniu katalogów i inwentarzy archiwalnych - 30 h dyd.
 4. przygotowanie baz archiwalnych - zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej - 30 h dyd.
 5. edytorstwo źródłowe - dodatkowe zajęcia warsztatowe z zakresu edycji źródeł historycznych (tradycyjne i współczesne sposoby) Efektem będzie wydanie wybranego źródła archiwalnego - 30 h dyd.

 

 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO: studentów z II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydziału Historii i Dziedzictwa kulturowego, na kierunku: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 

Student zobowiązany jest dostarczyć do 20.11.2018 r Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 oraz Oświadczenie - zał. nr 2 do Biura Programu, ul. Bernardyńska 3, pokój 213 (II piętro)

 

Pozostałe dokumenty:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 2. Opinia o Studencie – zał. nr 3

po rozmowie rekrutacyjnej tj. do 22.11.2018 r.

 

 

UWAGA!

Prosimy o czytelne wypełnianie dokumentów!

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020